Pomoc

Portal ArchiSerwis.pl poświęcony Obszarowi Oddziaływania Obiektu został przez nas zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby zapewnić jego czytelność, przejrzystość i intuicyjną obsługę. Mamy nadzieję, że już pierwsze doświadczenia naszych użytkowników potwierdzą tę opinię. Jesteśmy dumni z autorstwa zaprojektowanej przez Biuro i zastosowanej na stronach portalu ArchiSerwis.pl metody ilustrowania zmian w przepisach, pozwalającej na równoczesne wykazywanie kolejno po sobie następujących wersji aktów prawa. W zależności od przyjętej metody można je analizować łącznie lub poprzez pojedyncze akty zmieniające.

W zakładce „O.O.O” (Obszar Oddziaływania Obiektu) zamieszczona została zaprojektowana przez Biuro tabela ułatwiająca wyszukiwanie powiązanych z różnymi oddziaływaniami przepisów prawa. Oddziaływania pogrupowane zostały w lewej kolumnie tabeli w 5-ciu głównych grupach (odległości elementów zagospodarowania terenu, ochrona przeciwpożarowa, dostęp do światła dziennego, dostęp do światła słonecznego, emisje). Detale grup uwidocznione zostały w uszczegółowieniu tej kolumny. Górny, dynamiczny, wiersz zawiera rodzaje obiektów budowlanych według kategorii zdefiniowanej w załączniku do ustawy Prawo budowlane (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, gospodarczo- inwentarskie oraz przemysłowo- magazynowe). Na przecięciu odpowiedniej kolumny obiektu budowlanego  oraz wiersza oddziaływań znajdują się numery pozycji przepisów regulujących wskazane relacje. Kliknięcie żółtego pola wywołuje nową kartę wybranych przez nas przepisów.

Responsive image

W górnej części karty można wywołać cały akt prawny, zawierający stosowne przepisy odrębne. Karta w swojej części głównej zawiera wybrane przez nas przepisy. W przypadku większej ich ilości prezentowane są w postaci rozwijalnych odsyłaczy. Z chwilą rozwinięcia wybranej pozycji pozostałe ulegają zwinięciu. Niektóre z nich uzupełnione zostały autorskimi komentarzami i użytecznymi grafikami.

Responsive image

W zakładce „Przepisy” zebrane zostały wybrane przez nas akty prawa pomocne w ustalaniu O.O.O. Większość z nich posiada treść ujednoliconą, bądź przygotowaną przez zespół ArchiSerwis.pl, bądź przywołaną ze stron Sejmu RP. Pogrupowane zostały przez nas według ustaw oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń. Kliknięcie żółtego, aktywnego pola w 1-ej lub 2-ej kolumnie (ustawy, rozporządzenie) przekierowuje do wybranego aktu prawa w opracowaniu zespołu ArchiSerwis.pl. Środkowa część ekranu przeznaczona została na wybrany przez użytkownika akt prawa. W górnej jego części zamieszczono aktywny spis rozdziałów. W treści aktu prawa umieszczono dynamicznie rozwijające się objaśnienia wprowadzanych zmian, kolorystycznie wyróżnionych dla poszczególnych wersji. Wszystkie zmiany danej wersji oznaczone zostały identycznym znakiem kolorystycznym. Żółtym markerem uwidoczniono warte uwagi fragmenty danego przepisu, głównie odnoszące się do wprowadzanych zmian. Kolorystyczna strzałka w pasku zmiany pozwala przenieść się do następnej zmiany danej wersji. Uzupełnieniem głównego ekranu jest lewa i prawa legenda.

Responsive image

Lewa legenda porządkuje wprowadzane kolejno zmiany według przyjętego kodu kolorystycznego. Kliknięcie paska koloru przenosi użytkownika do pierwszej zmiany danej wersji. Warto zwrócić uwagę na użycie tego samego koloru w lewej legendzie i w odpowiadającym tej wersji poszczególnym zmianom w treści aktu prawnego. Po lewej stronie paska koloru umieszczono aktywne łącze do pliku aktu prawa wprowadzającego zmiany. Po prawej stronie paska koloru umieszczono strzałki pozwalające automatycznie rozwinąć wszystkie zmiany danej wersji.
Prawa legenda ułatwia poruszanie się po akcie prawnym korzystając z dynamicznego przenoszenia do wybranych pozycji spisu treści (rozdziały, artykuły). Zmieniający swoje położenie szary pasek wskazuje obecne miejsce użytkownika w strukturze aktu prawa. W dolnej, prawej części ekranu umieszczono odsyłacz do początku aktu prawnego.

Mamy nadzieję, że zaprojektowana przez Biuro grafika, wybór treści oraz nawigacja ułatwią poruszanie się po skomplikowanej strukturze aktów polskiego prawa!

Responsive image